Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden

InSchothorst zocht contact met de gemeente om meer helderheid te krijgen over de plannen voor herontwikkeling van Schothorsterlaan 88. Het gaat om twee kavels, die nu nog niet van de gemeente zijn, maar wel liggen in dat prachtige Park Schothorst. Eén van de kavels, nu nog een afgesloten braakliggend terrein, zou dan worden toegevoegd aan Park Schothorst; het andere kavel, nu nog gebruikt als opslagruimte,  wordt dan de plek waar 60 gestapelde woningen verrijzen. Hieronder leest u de vragen die InSchothorst stelde en de antwoorden die de gemeente daarop gaf.

Vraag 1: Het kavel grenzend aan het Winkelpad (wijk Schothorst) wordt woongebied; het kavel grenzend aan de Schothorsterlaan wordt park.
– waarom deze keuze en niet omgedraaid?
– welke onderzoeken zijn er geweest/ wat zijn de beweegredenen argumenten om voor deze verdeling te komen (m.a.w. waarom niet
andersom?)

Antwoord: Er is een studie gedaan naar de bebouwingsmogelijkheden voor beide kavels. Er zijn daarbij verschillende scenario’s bekeken. De reden dat er gekeken wordt naar de bebouwingsmogelijkheden voor de kavel het dichtse bij de bestaande wijk komt door:
– er is al reeds bebouwing op die kavel en de andere kavel niet.
– de onbebouwde kavel ecologisch meer waarde heeft
– de ontwikkeling van woningen op de kavel aan de Schothorsterlaan sluit niet aan bij de oorspronkelijke doelstelling van het park als een aaneengesloten groengebied tussen de wijken. De herontwikkeling van de kavel van Amfors biedt door de komst van de ecologische corridor aan het Winkelpad de mogelijkheid de groene parkrand te intensiveren in combinatie met het toevoegen van de zo gevraagde woningbouw.

—–

Vraag 2: Wie ziet de gemeente als ‘buurt’, ‘belanghebbenden’, ‘stakeholders’? op welke adressen is de bewonersbrief bezorgd? Waarom is die keus gemaakt? Wie worden uitgenodigd voor de startbijeenkomst? Hoe worden bewoners uitgenodigd?

Antwoord: We hebben de direct omwonenden en de stakeholders van het park een brief gestuurd. Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de ruimtelijke kaders organiseren we een startbijeenkomst voor omwonenden en andere belanghebbenden. Voor deze bijeenkomst nodigen we deze groepen weer per brief uit en daarnaast gaan we de bijeenkomst van te voren breed communiceren.

—-
Vraag 3: Begrijp ik het goed dat er vooral gebouwd gaat worden voor kleine huishoudens, om zo doorstroming in de wijk te verkrijgen (veel oudere bewoners zonder kinderen in huis die nu een eengezinswoning bezetten en gezien hun leeftijd wellicht kleiner willen wonen)?
Antwoord: Er is nog geen woninggrootte bekend op dit moment.  We richten ons in eerste instantie op woningen voor 1 tot 3 persoonshuishoudens.  Het klopt dat er relatief weinig doorstroom mogelijkheden zijn voor ouderen. Wellicht biedt dit plan een bijdrage aan mogelijkheden voor doorstroming.
—–
Vraag 4: De helft van het kavel zal worden ‘versteend’ (woningbouw en infrastructuur), de andere helft dus niet. De nieuwbouw zal gestapeld worden om zo min mogelijk grondoppervlak te hoeven verstenen en zoveel mogelijk te vergroenen. In de wijk gaat het gerucht dat er een ‘woonwijk’ komt en een ‘woontoren’. Dat lijkt mij gezien de stedenbouwkundige randvoorwaarden onjuist. Klopt dat?
Antwoord: Een voorlopig idee is om het aantal van ongeveer 60 woningen in meerdere gebouwen van enkele lagen te realiseren. De verhouding tussen groen en steen willen we op ongeveer 50/50 houden. Het gaat dus niet om grondgebonden woningen met een tuin of één grote woontoren. Waar deze woonblokken op het terrein komen en hoeveel het er moeten zijn, willen we met de betrokkenen bespreken.
—–
Vraag 5: Begrijp ik het goed dat de groenstructuur rond de nieuwbouw versterkt zal worden omdat de nieuwbouw als een eilandje in het park moet komen te liggen? Dat geld dan dus ook voor de groenstructuur aan het Winkelpad?
Antwoord: Een van de randvoorwaarden is dat er een groene corridor op het terrein komt. Deze is ongeveer 30 meter en komt te liggen tussen het Winkelpad en het stuk van de kavel dat bebouwd zal worden. Daarnaast wordt de kavel zelf ook zo groen mogelijk ingevuld worden.
—–
Vraag 6:  In punt 1.2 wordt gesproken van een reeds plaatsgevonden startup bijeenkomst waar bewoners bij betrokken zijn geweest. Wanneer heeft die bijeenkomst plaatsgehad? Welke bewoners zijn daar (waarom en hoe) bij uitgenodigd? Is de Wijkraad Schothorst daarbij betrokken geweest? Is er een verslag van die bijeenkomst?
Antwoord: De startup betreft een interne ambtelijke start bijeenkomst, waarbij geen bewoners zijn uitgenodigd. Het is binnen de gemeente gebruikelijk om met de interne projectgroep een startup te doen om een beeld te krijgen van de uitgangspunten van het project.
—–
Vraag 7In de laatste alinea van de Risicoparagraaf en in het stukje over Communicatie wordt gesproken over twee bijeenkomsten met stakeholders/bewoners: in de bewonersbrief wordt melding gemaakt van 1. Rara hoe kan dat? Is bij de gemeente bekend dat Park Schothorst een voorziening is waar de hele wijk (en ook mensen van buiten de wijk) graag gebruik van maakt?
Antwoord: Er zijn twee bijeenkomsten gepland om met de stakeholders en de bewoners in gesprek te gaan. Direct omwonenden ontvangen daarvoor een uitnodiging, maar staat voor iedereen open. De uitnodiging voor de bijeenkomst gaan we breed communiceren.
Vraag 8: De locatie stond dus al op een lijst van mogelijke ontwikkellocaties (Strategie Sociale Woningbouw 2016). Staan op die lijst nog meer locaties in Schothorst en zo ja: welke?
Antwoord: De strategie sociale woningbouw is hier te vinden: https://amersfoort.notubiz.nl/document/4515745/2 In bijlage 4 staat het overzicht van de locaties
—-
Vraag 9: Rond het Bruispad en in de Kop van Schothorst zijn in ieder geval ook al vergaande plannen voor ontwikkeling. Op de website van de gemeente Amersfoort kan ik over beide locaties geen informatie vinden. Ik wil natuurlijk graag weten: hoeveel nieuwbouwwoningen daar verschijnen? voor wie gebouwd wordt? wanneer gaat daar wat gebeuren?

Antwoord: Voor het Bruispad zijn er twee inloopbijeenkomsten voor de buurt geweest. Daar wordt op dit moment nog verder gewerkt aan het stedenbouwkundige plan, in combinatie met de renovatie van de school de Zevensprong. Er is in het vakblad Stadszaken enige tijd geleden een artikel over verschenen https://www.stadszaken.nl/ruimte/gebiedsontwikkeling/1998/herontwikkeling-amersfoort-bruispad-schothorst-knutselen-met-de-ruimte-die-er-is

Voor de Kop van Schothorst wordt de mogelijkheid onderzocht of de locatie mogelijk geschikt is voor tijdelijk Wonen.
Meer informatie hierover is te vinden in de Raadsinformatiebrief 2019-11: https://amersfoort.notubiz.nl/document/7326157/1/Raadsinformatiebrief%202019-011%20Tijdelijk%20wonen
—-
Vraag 10: Worden deze drie plannen door de gemeente in samenhang bekeken op wat de gevolgen zijn voor de wijk? Wie doet dat? Hoe gebeurt dat?
Antwoord: De projecten vallen allemaal onder het Programma woningbouw van de gemeente Amersfoort. Daar vindt ook de interne afstemming over de projecten plaats. Er wordt bij mogelijke woningbouwontwikkelingen ook altijd gekeken naar de huidige samenstelling van een wijk.
6 mei 2019 / door / in
Reacties

Reageer op dit bericht

[mc4wp_form id="7164"]