Queekhoven 2: Bewoners pikten het niet meer » InSchothorst

Queekhoven 2: Bewoners pikten het niet meer

Queekhoven 2: Bewoners pikten het niet meer

Foto: Project Raadhoven

Overlast of hinderlijk gedrag door hangjongeren is van alle tijd. Maar als bewoners zich bedreigd gaan voelen en wijkprofessionals hun hoofd in onmacht in het zand steken wordt het tijd voor een nieuwe aanpak. Die werd zo’n 15 jaar geleden gevonden in Queekhoven. Iets waar de buurt tot op heden trots op kan zijn.

2004: De situatie

Een wijkrapport beschrijft op indringende wijze het overlastprobleem van Schothorst Noord:

Ondanks het feit dat Schothorst als een rustige wijk bekend staat, zijn de in de afgelopen jaren voor tienduizenden euro’s aan ruiten, bushokjes, speelobjecten, prullenbakken, verkeersborden en spiegels van auto’s vernield. Triest hoogtepunt waren brandstichtingen in diverse schoollokalen en de verwoesting door brand van een compleet gymnastieklokaal. De onrust die het gevolg was van deze vernielingen was groot.

De onrust

Begin 2004 organiseert de plaatselijke welzijnsinstelling en de Gemeente Amersfoort een wijkbijeenkomst voor bewoners naar aanleiding van een stadspeiling over leefbaarheid. Naast bekende thema’s als hondenpoep, zwerfvuil en inbraken komt het thema jongerenoverlast als meest urgente probleem naar voren.

Wordt een wijkbijeenkomst gemiddeld door twintig tot dertig mensen bezocht, dit keer komen er meer dan 200 verontruste bewoners naar het wijkcentrum – een duidelijk signaal dat de onrust en de onvrede van bewoners fors toenemen.

Op de bijeenkomst vieren woede en verontwaardiging hoogtij. Oplossingen worden verwacht van de gemeente, het welzijnswerk en de politie. Er wordt die avond veel onvrede geuit, maar oplossingen komen niet in zicht. Daarvoor is de onderlinge verdeeldheid te groot.

De aanpak: van klein naar groot

Vaak wordt het na zo’n bijeenkomst een tijd stil. Dat leek rond de gespannen situatie in Queekhoven ook het geval, waar aanvankelijk achter de schermen werd gewerkt aan een experimentele aanpak. Daarin waren het niet de professionals maar de bewoners die het voortouw zouden nemen, daar waar nodig ondersteund door professionals. Voor die tijd een gewaagd plan, omdat de regie door de gemeente werd losgelaten en toevertrouwd aan de buurt.

Huisbezoek

Via huisbezoeken werd een kleine groep bewoners bereikt, die bereid was om een gedegen plan te maken voor de aanpak van de overlastgevende jeugd. Waarna enkele goed bezochte buurtbijeenkomsten volgden in basisschool de Driehoek, die een voortrekkersrol vervulde. Toen de klagers die niet bereid waren een handje te helpen, waren vertrokken, bleef er een actieve werkgroep van twaalf buurtbewoners over, die de kern vormden van Project Raadhoven (genoemd naar het schoolplein).

‘Niet lullen maar poetsen’

Vanaf dat moment kwam het project in een stroomversnelling. Eerst werd een gemeentelijke veiligheidsprijs gewonnen, waardoor er een videomast op het schoolplein kon worden neergezet. Dankzij de wijkmanager, die zijn nek uitstak, werd de camera al geplaatst voordat de benodigde vergunningen binnen waren. Er kwam een gebiedsverbod op het betreden van het schoonplein na zonsondergang. De jeugd werd gewaarschuwd dat de camerabeelden werden uitgelezen en er bij overtredingen proces-verbaal zou worden opgemaakt.

Met Oud en Nieuw werd er door actieve bewoners rond het plein en in de buurt gesurveilleerd. Het resultaat was dat er voor het eerste sinds jaren geen vernielingen meer plaatsvonden.

Curatief en preventief

Jongeren en bewoners treffen elkaar bij de JOP (foto: Project Raadhoven)

De aanpak van Project Raadhoven was echter niet (uitsluitend) gericht op het ‘pakken van de daders’ (curatief). De nadruk lag op preventie. Er werd contact gezocht met de overlastgevende hanggroepen. Meer dan ooit voelden ze zich bekeken, hetgeen een remmende werking had op het door drank en drugs escalerende gedrag. Omdat zij niet langer welkom waren op het schoolplein werd er in het stadspark Schothorst een JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) neergezet. Iets waar omwonenden, door de geluidsoverlast in het weekend, niet gelukkig mee waren. In herfst en winter werd er op verzoek van de jeugd door bewoners indoorvoetbal georganiseerd in het gymlokaal van Raadhoven. Binnen een jaar concludeerden bewoners en gemeente dat het overlastprobleem van Queekhoven effectief was opgelost. Dat dit niet leidde tot opheffing van Project Raadhoven leest u in een volgende aflevering.

08/10/2017 / by / in
Comments

Comments are closed here.