Kracht van de wijk (4): Ingehaald door de tijd » InSchothorst

Kracht van de wijk (4): Ingehaald door de tijd

Kracht van de wijk (4): Ingehaald door de tijd

DIT BERICHT WAS NIEUWS IN DECEMBER 2017.
HET STAAT NU IN HET ARCHIEF VAN INSCHOTHORST.NL
DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS NU MOGELIJK ACHTERHAALD.


In 2012 werd in wijkcentrum het Middelpunt de conferentie ‘Kracht van de wijk’ gehouden voorafgaand aan de grote transities rond zorg, welzijn en participatie (zie aflevering 1). Voor deelnemers aan de conferentie schreef Joop Roebroek, een van de initiatiefnemers, twee scenario’s, die zich afspelen in 2017, een waarin de wijken in een neergaande spiraal terechtgekomen zijn, de andere waarin de wijken opbloeien vanwege tal van bewonersinitiatieven. In dit afsluitende artikel onderzoeken wij wat er van de verwachtingen uit 2012 is uitgekomen.

Ingehaald door de tijd

Beide scenario’s uit de vorige afleveringen van ‘Kracht van de wijk’ uit 2012 zijn ingehaald door de tijd. Anno 2017 zijn Schothorst, Zielhorst en Kattenbroek geen ‘stille wijken’ geworden met tal van sporen van verloedering. Maar van bruisende wijken die bol staan van bewonersinitiatieven is ook geen sprake.

Ontegenzeggelijk is er in Schothorst en Zielhorst een gestage groei te zien van betrokken wijkbewoners die zich willen inzetten voor een goed en veilig leefklimaat.

Kattenbroek lijkt wat achter de lopen in deze tendens. Het aantal ‘betrokken wijkbewoners’ blijft echter getalsmatig nog beperkt. Het is vooral de categorie van 55+ die het voortouw neemt bij lokale initiatieven. En veelgehoorde zorg is het vinden van nieuwe aanwas, waardoor het gevaar van overbelasting ontstaat van de relatief kleine groep koplopers die momenteel het voortouw neemt rond initiatieven.

Groei bewonersinzet: Zielhorst

Bewoners van Zielhorst werken samen aan een buurttuin. November 2017

In Zielhorst is wijkcentrum het Middelpunt overgenomen door de Alevitische vereniging van Amersfoort (ABCV). Financiële problemen bij de huurkoopconstructie van het pand en het aanvankelijke gebrek aan know-how rond het beheren van het wijkcentrum maakte de start niet gemakkelijk. Mede dankzij de vaste verhuur van ruimtes, onder meer aan het Wijkteam, en de komst van nieuwe bewonersinitiatieven laat het centrum een gestage groei zien als echt middelpunt van de wijk. Een blik op de nieuwe wijkwebsite van Zielhorst bevestigt dit beeld. Voorbeelden van de groei in bewonersinitiatieven zijn: een burenhulpdienst, een vervoersproject voor ouderen, het organiseren van wijkmaaltijden en muziekmiddagen en de aanpak van zwerfvuil in de wijk.

Aan de rand van de wijk is een tweede ontmoetingsplek geschapen door het Leger des Heils die de voormalige bibliotheek van Zielhorst heeft overgenomen en verbouwd. Hoewel dit centrum een stedelijke functie heeft, zet het ook graag zijn deuren wijd open voor (kwetsbare) bewoners uit de noordelijke wijken.

Schothorst

In Schothorst wordt het gemis gevoeld van een centrale ontmoetingsplek voor wijkbewoners. Waar voorheen slechts enkele burgers zichtbaar betrokken waren op de wijk in het WBT (Wijk Beheer Team) dat het buurtbudget beheerde, is er sinds kort een goed lopende brede Wijkraad waarin bewoners en wijkprofessionals met elkaar samenwerken. Het Burennetwerk Schothorst, een actieve bewonersgroep bracht in meerdere buurten bewoners met elkaar in contact, zodat er informele vormen van burenhulp ontwikkeld konden worden. Nieuwe initiatieven kunnen rekenen op de ondersteuning door een professionele buurtnetwerker van de nieuwe welzijnsorganisatie Indebuurt033.

Beleef Schothorst, september 2017

Opvallend is de rol van de kerken in Amersfoort in het streven ‘er te willen zijn voor de hele wijk’. Waren tot voor kort de vele vrijwilligers vooral actief binnen de kerk, tegenwoordig maken zij een integraal deel uit van de bewonersnetwerken in de wijk.

Als voorbeeld mag dienen het initiatief van de kerk De Hoeksteen, die de jaarlijkse manifestatie ‘Beleef Schothorst’ organiseert en momenteel een buurthuiskamer laat aanbouwen bij de ingang van de kerk. Door de nieuwe bestuurlijke organisatie van de wijken zijn Zielhorst en Schothorst, ondanks hun grote onderlinge verschillen, in de gebiedsplannen van de gemeente met elkaar verbonden. Zo delen zij de subsidie voor bewonersinitiatieven van Indebuurt033. Dit heeft geleid tot meer samenwerking, waarvan het Vervoersproject Zielhorst–Schothorst een recent voorbeeld is.

Sociale Basis Infrastructuur (SBI)

De hoge verwachtingen van de gemeente met betrekking tot de zelfwerkzaamheid van wijkbewoners die meer dan voorheen ‘op eigen kracht’ een bijdrage moeten leveren aan een goed en veilig leefklimaat, werd in 2015 vastgelegd in de zogenaamde ‘Peilnota’, ook wel SBI-nota genoemd.

Deze nota gaf ruim baan aan het stimuleren van informele bewonersinitiatieven rond het bieden van goede wijkinformatie, bijvoorbeeld in de vorm van de brochure ‘Wegwijs in Schothorst’ en deze wijkwebsite, het organiseren van ontmoeting en de laagdrempelige informele ondersteuning van ‘minder zelfredzame bewoners’.

Om een en ander financieel te faciliteren werden wijkbudgetten in het leven geroepen, die gekoppeld zijn aan de wijkplannen die ieder jaar worden gemaakt. In deze plannen worden de prioriteiten op het gebied van het welzijn vastgelegd.

Ook voorzag de SBI in een hechtere verbinding van deze informele bewonersinitiatieven met het werk van wijkprofessionals, zoals de Wijkteams, die eind 2016 van start gingen.

De tijd is wat kort om te oordelen over de vraag of deze verbinding vruchten afwerpt. Tot nu toe is wel zichtbaar dat deze teams veelal nog opgesloten zitten binnen hun eigen bureaucratische werkwijze en niet of nauwelijks verbonden zijn de met lokale netwerken van de burgers. Op dat gebied is er de komende jaren nog wel een inhaalslag te maken. In het Rekenkamerrapport effectiviteit en efficiëntie sociale wijkteams Amersfoort van de Rekenkamer van de gemeente Amersfoort is daar meer over te lezen.

12/12/2017 / by / in ,
Comments